การศึกษาช่วงเวลาที่มีผลต่อจำนวนแมลงก้นกระดก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพิสิษฐ์ ฤทธิ์เพ็ชรนิล, ปทิดา ประทีปสุขปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร นันท์ชัย, ธีรพงศ์ อ่อนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่วงเวลาที่ส่งผลต่อจํานวนแมลงก้นกระดก ซึ่งทำการศึกษาบริเวณหอพักนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี การดําเนินงาน แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการกําหนดช่วงเวลา สําหรับตั้งกับดักแสงไฟที่ใช้ในการดักแมลงก้นกระดก ขั้นตอนที่สองใช้กับดักแสงไฟในการดักแมลงก้นกระดก เพื่อศึกษาช่วงเวลาที่ส่งผลต่อจำนวนแมลงก้นกระดก และทุกครั้งที่มีการดักแมลงก้นกระดกจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ขั้นตอนที่ สามนําแมลงที่ดักได้มาแยกแมลงก้นกระดกออกจากแมลงชนิดอื่น ๆ และขั้นตอนที่สี่นับจํานวนแมลงก้นกระดกที่ได้แล้วนํามาบันทึกผล สรุป และอภิปรายผลการศึกษา จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ช่วงเวลาที่พบแมลงก้นกระดกมากที่สุด คือ 23.00 น. - 01.00 น. โดยพบแมลงก้นกระดก ประมาณ 7 ตัว ณ พื้นที่ที่ทำการศึกษามีอุณหภูมิในอากาศเฉลี่ยประมาณ 30.2 °C และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเฉลี่ยร้อยละ 71 เมื่อทำการวิเคราะห์ผลการศึกษาจะพบว่า จำนวนของแมลงก้นกระดกในช่วงเวลาต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ โดยเมื่ออุณหภูมิในอากาศลดลง และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพิ่มมากขึ้น จำนวนแมลงก้นกระดกก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน