การศึกษาคุณสมบัติของเปลือกแคปซูลจากคิวทินในเปลือกมะเขือเทศและไคโตซานในเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศ ลุนพรม, นภัสสรณ์ ทองเพียรพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร นันท์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของเปลือกแคปซูลจากคิวทินในเปลือกมะเขือเทศและไคโตซานในเปลือกกุ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของคิวทินจากเปลือกมะเขือเทศและไคโตซานจากเปลือกกุ้งในการทำเปลือกแคปซูล เพื่อให้ได้เปลือกแคปซูลแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาในการดื่มน้ำตามหลังจากทานยาแคปซูล และสนับสนุนการนำเปลือกมะเขือเทศและเปลือกกุ้ง ซึ่งเป็นขยะเศษอาหารในชีวิตประจำวันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้คิวทินที่สกัดได้จากเปลือกมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon esculentum Mill.) และไคโตซานที่สกัดได้จากเปลือกกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) นำมาผสมกันโดยใช้อัตราส่วนของคิวทินต่อไคโตซาน 1 : 1 , 1 : 2 และ 1 : 3 แล้วขึ้นรูปเป็นเปลือกแคปซูลโดยใช้แบบพิมพ์แคปซูลที่พิมพ์ได้จาก 3D Printer ทำการศึกษาคุณสมบัติการดูดน้ำของเปลือกแคปซูล และการละลายของเปลือกแคปซูลในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl 0.1 M) เพื่อจำลองสภาพในกระเพาะอาหาร โดยศึกษาเปรียบเทียบกับเปลือกแคปซูลจากเจลาตินที่พบได้ตามท้องตลาดทั่วไป