การศึกษาประสิทธิภาพของสารปฏิชีวนะที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ในดินรอบโรงงานมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา ชูศรีวัน, วรชิต โกศล, รัชชานนท์ รัชพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธารทิพย จันทรนิมะ​, ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำเพื่อคัดแยกจุลินทรีย์จากดินรอบโรงงานมันสำปะหลังและเพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างสารปฏิชีวนะจากดินรอบโรงงานมันสำปะหลัง