การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของจรวดขวดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานรพี ภูหัดสวน, มนัสนันท์ คำทอง, ปาลิตา อนามพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน, สุริยา โพธิ์เปี้ยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ซึ่งเป็นการจัดการสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน แต่ในการแข่งขันก่อนที่ผู้แข่งจะได้นำจรวดไปแข่งจะต้องมีการซ้อมยิงและในการซ้อมนั้นจะต้องลองปรับความดันปรับแรงดันน้ำที่ต้องใช้ ทางเราจึงอยากจะคำนวณหาและทำสูตรสำหรับการยิงจรวดไว้จึงเกิดเป็นโครงงานนี้

เนื่องด้วยเหตุผลเหล่านี้คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาปริมาตรและลักษณะทางกายของน้ำที่ใช้ในการขับเคลื่อนจรวดขวดน้ำ ว่าปริมาตรและลักษณะทางกายภาพของน้ำเท่าใดจึงจะทำให้ระยะทางของจรวดไปไกลได้ถึงจุดที่กรรมการกำหนดในการแข่งขัน