การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของโปรตีนออพซินในสัตว์ปีกด้วยวิธีการทางชีวสารสนเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นินนาท แววอาราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานจะเป็นการศึกษาโครงสร้างโปรตีนออปตินของสัตว์ปีก ที่ช่วยในการมองเห็นของสิ่งมีชีวิต และเปรียบเทียบกับสัตว์ขนิดอื่นเพื่อดูความสัมพันธ์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแต่ละจำพวก โดยศึกษาจากฐานข้อมูลของชีวะด้วยวิธีการทางชีวะสารสนเทศ