การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของพัดลมกับปริมาณใบพัด รูปร่างใบพัด และองศาที่เอียงออกของใบพัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรวิน นคราเมาลีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉวีวรรณ อรุณถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์