การศึกษาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในเกมหนูลอดบ่วงแบบ 6 ห่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวีฬ์ เกิงฝาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ ผานัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้พัฒนาต้องการศึกษาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในเกมคณิตศาสตร์ในเกมหนูลอดบ่วง ซึ่งเป็นของเล่นทางคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่ง งานวิจัยนี้เริ่มจากการศึกษาของเล่นหนูลอดบ่วง ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่เกิดจากจำนวนครั้งในการนำเชือกคล้องผ่านเสาสุดท้ายและตำแหน่งของเสา โดยอ้างอิงวิธีการเล่นจากบริษัท Puzzle Master แล้วสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวเลขที่เกิดจากการแก้ปริศนาหนูลอดบ่วงแบบ 6 ห่วง โดยผู้พัฒนาคาดว่าสามารถสร้างสมการทางคณิตศาสตร์จากการแก้ปัญหาเกมได้ จึงมีความสนใจและว่าเหมาะสมแก่การนำมาศึกษาต่อ เพื่อสร้างสมการที่ช่วยในการคำนวนค่าต่างๆ หรือใช้เป็นรูปแบบของรหัสผ่านชนิดใหม่ และอาจนำมาเป็นหลักอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ที่จะเกิดในอนาคต