การพัฒนาผ้าย้อมครามเรืองแสงด้วย strontium aluminate.เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชพรรณ จันทะนาม, ธัญธิตา นามประกาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, กรีฑา ภูผาดแร่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของสารเรืองแสง รวมทั้งศึกษาชนิดของผ้าที่สามารถใช้วัสดุสารเรืองแสงเป็นส่วนประกอบเพื่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่