การพัฒนาระบบตรวจจับแบคทีเรียอีโคไลในน้ำแบบแสดงค่าตามเวลาจริง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วโรดม ภูมิประเสริฐ, ยศสรัล โพธิ์เขียว, กฤษณ์ ไตรยราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์