การพัฒนาผลของวัสดุธรรมชาติที่มีต่อการเกิดเชื้อราในกาวยาแนว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธร จำปาทอง, อรพิชญ์ เอี้ยงลักขะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาผลของวัสดุธรรมชาติที่มีต่อการเกิดเชื้อราในกาวยาแนว

ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบวัสดุธรรมชาติที่ใช้ในผลิตกาวยาแนว พบว่าวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการผลิตเป็นกาวยาแนวได้มากที่คือ เปลือกหอยขม เพราะเปลือกหอยมีค่าความหนาแน่นที่ระดับ 1.78 g/cm3และเมื่อวัดความแข็งจากการทดสอบทางอ้อมโดยการปล่อยให้สารตัวอย่างตกที่ระดับความสูงแตกต่างกันพบว่า เปลือกหอยขม มีระดับความสูงที่จะทำให้สารตัวอย่างตกแตกคือ ระดับที่สูงที่สุด เป็น 40 เซนติเมตร

ตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเปลือกหอยขมปริมาณต่อสมบัติของกาวยาแนวพบว่าวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการผลิตเป็นกาวยาแนวได้มากที่คือ เปลือกหอยขม : ปูน : น้ำ เป็น 3 : 3 : 2 เพราะเปลือกหอยมีค่าความหนาแน่นที่ระดับ 1.78 g/cm3และเมื่อวัดความแข็งจากการทดสอบทางอ้อมโดยการปล่อยให้สารตัวอย่างตกที่ระดับความสูงแตกต่างกันพบว่า เปลือกหอยขม มีระดับความสูงที่จะทำให้สารตัวอย่างตกแตกคือ ระดับที่สูงที่สุด เป็น 60 เซนติเมตร

ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ในการลดเชื้อราของกาวยาแนว

ตอนที่ 4 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบอแร็กซ์ปริมาณต่างกันต่อสมบัติของกาวยาแนว

ตอนที่ 5 ศึกษาการเปรียบเทียบเปลือกหอยขมที่มีอัตราส่วนเปลือกหอยที่เหมาะสมกับยาแนวตามท้องตลาด