อุปกรณ์ถูพื้นรูปแบบจดจำเส้นทาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร ไชยเมือง, ปฏิภาณ วิเวก, ธาดาพงศ์ สายวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิเชษฐ์ กัลป์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำความสะอาดตามเส้นทางที่ได้บันทึกไว้ในระบบ