อุปกรณ์วัดองศาและระยะทางด้วยการชี้เลเซอร์พร้อมระบบรายงานผลผ่านแอปพลิเคชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์, ภาสกร ผิวเหลือง, กัญนิภาฏี พันแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรายุส อรุณเดชาชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันงานทางด้านการก่อสร้างจำเป็นต้องมีการวัดระดับและการวัดระยะเพื่อความแม่นยำในการทำงานอยู่เสมอ ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการวัดเช่น เลเซอร์วัดระดับหรือระดับน้ำ แต่อุปกรณ์เหล่านี้ยังมีข้อเสียคือความยากในการสังเกตุผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดและมีขอบเขตการใช้งานในพื้นที่ค่อนข้างจำกัด

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาอุปกรณ์วัดองศาและระยะทางด้วยการชี้เลเซอร์พร้อมระบบรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทำงานโดยการมีตัวรับเลเซอร์และตัวชี้เป้าเลเซอร์โดยทั้งสองตัวจะสร้างขึ้นด้วยการขึ้นรูปสิ่งพิมพ์สามมิติเพื่อใช้เป็นวัสดุหลัก โดยทั้งสองตัวจะมีระบบแสดงผลผ่านหน้าจอและแอปพลิเคชั่น ซึ่งตัวอุปกรณ์นี้จะสามารถรายงานผลองศาที่ได้จากการวัด ระยะทางจริง

ระยะทางในแนวระนาบ และระยะทางในแนวระดับ โดยตัวเครื่องชี้เลเซอร์จะใช้เลเซอร์สีเขียวซึ่งมีความสว่างสูงชี้ไปยังตัวรับโดยตัวเลเซอร์จะยึดติดกับแท่นปรับองศาในแนวดิ่งเพื่อใช้หาตำแหน่งของตัวรับเลเซอร์ซึ่งควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ และจะรายงานผลขึ้นบนหน้าจอ LED ที่ติดกับตัวเครื่องและรายงานผลขึ้นไปยังแอปพลิเคชัน Blynk