อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องแต่งกายชุดพิธีการด้วยเทคโนโลยี Image processing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภา สุระเทวี, ทาศิณี ศรีคันทรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุตรชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการเข้าร่วมงานพิธีของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีความจำเป็นที่จะต้องสวม “ชุดพิธีการ” เพื่อเป็นการให้เกียรติพิธีการ และผู้เข้าร่วมพิธีคนอื่น ๆ ซึ่งการสวมชุดพิธีการเพื่อเข้าร่วมงานพิธีนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของชุดทุกครั้ง และการใช้คนตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลานาน ทำให้งานพิธีไม่เป็นไปตามกำหนดการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Image processing ซึ่งเป็นการนำภาพมาประมวลผลหรือคิดคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการประมวลผลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณที่แม่นยำกว่ามนุษย์ ในการประมวลภาพจากชุดพิธีการ เพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องชุดพิธีการ และติดตั้ง raspberry pi camera เข้ากับบอร์ด Raspberry Pi ที่เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาประหยัด ใช้เขียนโปรแกรมและโค้ด python ที่ทำงานร่วมกับการรับค่าจากเครื่องแสกนบาร์โค้ดให้แสดงผลลัพธ์ว่านักเรียนคนนี้แต่งกายถูกต้องหรือไม่ ผ่านการแจ้งเตือนทาง line notify ดังนั้นผู้จัดทำ จึงได้พัฒนาระบบประมวลภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้คนตรวจสอบการแต่งกายซึ่งใช้ระยะเวลานานและช่วยตรวจสอบการแต่งกายด้วยชุดพิธีการของนักเรียนให้ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น