การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งตาลแห้งโดยเพิ่ม ส่วนผสมของข้าวกล้องงอกและหญ้าหวาน ในการทำขนมไข่ปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลป์อักษร สีตะริสุ, มณฑกาญจน์ กองจะริตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรชรี รักษาศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทำผลิตภัณฑ์เเป้งตาลเเห้งโดยมีส่วนผสมของข้าวกล้องงอกเเละหญ้าหวานในการทำขนมไข่ปลา 2) เพื่อเปรียบเทียบเนื้อสัมผัสของขนมไข่ปลาที่ใช้แป้งตาลแห้งที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องงอกและหญ้าหวาน

กับแป้งตามสูตรธรรมดา โดยผลการทดลองทำในเบื้องต้นพบว่าสีของขนมไข่ปลาที่ได้จากการใช้แป้งตาลแห้งที่มีผสมของข้าวกล้องงอกและหญ้าหวานนั้นมีความแตกต่างจากสีของขนมไข่ปลาที่ใช้แป้งตามสูตรธรรมดาเล็กน้อย ซึ่งมีสีที่เข้มกว่า