การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งต็อกโบกีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ และเสริมโปรตีนจากต้นอ่อนทานตะวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลิภัทร ศิริพานิช, กรปภา เจริญวุฒิลาภ, พิชามญชุ์ บุญเต็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตยา จุ้ยเตย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งต็อกโบกีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ และเสริมโปรตีนจากต้นอ่อนทานตะวัน เนื่องจากแป้งต็อกโบกีทั่วไปนั้นมีสารอาหารส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรต จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโปรตีนให้แก่แป้งต็อกโบกีซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่นโดยนำต้นอ่อนทานตะวันที่เป็นพืชที่มีโปรตีนสูงมาเพิ่มโปรตีนให้กับแป้งต็อกโบกี โดยวิธีการดำเนินงานเริ่มจากการเตรียมผงต้นอ่อนทานตะวันโดยแต่ละสูตรใช้ผงต้นอ่อนทานตะวันแตกต่างกันทั้งสามสูตร ใช้ผงต้นอ่อนทานตะวัน 50,75 และ100 กรัมตามลำดับ จากนั้นบันทึกผลการขึ้นรูปของแป้งต็อกโบกี ประเมินประสาทสัมผัสและรสชาติของแป้งต็อกโบกีทั้ง 3 สูตรโดยให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ชิมแล้วบันทึกผลเพื่อประเมินหาสูตรที่พึงพอใจต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด