การเปรียบเทียบรูพรุนของฟองน้ำจากชานอ้อยที่มีผลต่อการดูดซับฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วยสำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรภษา เรืองรุ่งโรจน์, ณิชกุล ชาวสวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกผักที่มีข้อดีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกผักไร้ดินทำให้หมดปัญหาเรื่องสภาพดินที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกและเราสามารถควบคุมปริมาณธาตุอาหารของพืชได้ดีกว่าการปลูกในดินอีกทั้งยังสามารถควบคุมโรคได้ง่ายกว่า การปลูกผักประเภทนี้จะปลูกโดยการใช้ฟองน้ำ ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าชานอ้อยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำฟองน้ำได้โดยจะทำการทดลองและศึกษาฟองน้ำจากชานอ้อยที่มีขนาดรูพรุนที่แตกต่างกันเพื่อที่จะใช้ในการทดสอบว่ารูพรุนขนาดใดที่จะดูดซับฮอร์โมนจิบเบอเรลลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ได้จากการหมักปลีกล้วยและมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังใช้ฟองน้ำจากชานอ้อยที่หาได้จากธรรมชาติมาใช้ในการเพาะปลูกซึ่งถือเป็นการนำชานอ้อยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นด้วย