การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดนางฟ้าที่ได้จากการใช้ไคโตซานร่วมในการเพาะเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญชิดา ถิระผจญ, ญาณิศา อังสุธรรม, อัลวานี แมะอูมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา ดลระหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเพาะเห็ดนางฟ้ามักเกิดหน่อมากแต่ดอกไม่โตและเกิดดอกเพียงรุ่นเดียวเนื่องจากอาหารในก้อนเชื้อไม่เพียงพอทำให้เกิดผลผลิตน้อยไม่คุ้มค่ากับระยะเวลาในการเพาะเห็ด ไคโตซานเป็นสารอนุพันธ์ของไคตินที่สามารถสกัดได้จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปลือกกุ้ง กระดองปู เราสามารถนำมาใช้เพื่อการเกษตรโดยการเพาะเห็ดได้ ไคโตซานช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้เห็ดมีการเจริญเติบโตของเส้นใยเร็วขึ้น และกระตุ้นการออกดอกได้ เป็นการเพิ่มผลผลิตของเห็ด และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยจะให้ปริมาณสารอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน จะทำให้เห็ดสามารดตรึงคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ได้เป็นอย่างดี

ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดนางฟ้าให้มีผลผลิตมาก มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง