การเปรียบเทียบคุณสมบัติของยีน pks14 และ pks15 ของเชื้อรา Beauveria bassiana ในการเป็นสารยับยั้งภูมิคุ้มกันในแมลงศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาลัด รัตนกาญจน์, ชนากานต์ เฉลิมเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษรินทร์ จิตเส้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์