การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกโดยใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลร่วมกับกรดซิตริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาภัสร์ ประกอบไวทยกิจ, พีรวิชญ์ ทองชู, อภิชญา บูรณพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์, ขวัญฤดี พรมส้มซ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์