การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องฉายโฮโลแกรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลรัตน์ สนสุรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันภาพ 3มิติ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมนุษย์ดำรงชีวิตในยุคดิจิตอล ซี่งเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีก้าวไกล จึงส่งผลให้สื่อต่างๆมีความทันสมัยมาก และเมื่อมีความทันสมัยมากขึ้นจึงทำให้มูลค่าของตัวเครื่องราคาสูงขึ้น ทำให้มีผู้คิดค้นเครื่องฉายภาพ 3 มิติอย่างง่ายหรือที่เรียกว่า โฮโลแกรม (Hologram) ซึ่งภาพของโฮโลแกรมที่ได้เป็นภาพเสมือนจริงจากเทคโนโลยี 3 มิติ

โฮโลแกรมถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่า โฮโลกราฟี ( Holography ) โดยเป็นเทคนิคที่ช่วยให้แสงกระจายจากวัตถุที่จะบันทึกและได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้ปรากฏเป็นวัตถุอยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อเทียบกับการบันทึก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบการมองเห็นซึ่งทางคณะได้พัฒนาโฮโลแกรมประเภทWhite - Light Hologramโดย White - Light Hologram สามารถฉายได้เฉพาะในที่มืดเท่านั้น

ดังนั้นเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงพยายามที่จะทำและคิดค้นโครงงานเพื่อพัฒนาและต่อยอดประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องฉายโฮโลแกรมให้ใช้ได้ในบริเวณที่มีความสว่างได้ด้วยเช่นกัน