การประยุกต์ใช้เทคนิคพลาสมาแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จ ( DBD ) เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและยับยั้งโรคเหี่ยวเขียวจากแบคทีเรีย Erwinia tracheiphila ของบวบงูลายเขียวขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรชญา คู่เรืองตระกูล, ปวรรัตน์ เพียรวรรณวณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์, สิทธิโชค สิงห์เรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บวบงู (Trichosanthes cucumerina) เป็นพืชชนิดหนึ่งในตระกูลแตงและเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยยังเป็นสายพันธุ์บวบที่เกษตรกรไทยนิยมปลูกอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นพืชที่มีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ พืชตระกูลแตงมีโรคพืชที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ได้แก่ โรคเหี่ยวเขียว โดยมีสาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย Erwinia tracheiphila เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในกลุ่ม coliform bacteria ทำให้พืชเริ่มเหี่ยวที่ปลายใบ มีผลให้พืชทั้งต้นเสียหายได้ในเวลา 1-2 อาทิตย์ คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะใช้เทคนิคพลาสมาแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จ ( DBD ) เพื่อนำมากระตุ้นการเจริญเติบโตของบวบงูเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อกำจัดเชื้อ Erwinia tracheiphila ที่เป็นสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียว โดยมีกระบวนการทดลอง ได้แก่ การนำเมล็ดบวบงูที่ผ่านการฉาย DBD พลาสมาไปเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมและนำไปปลูกในโรงเรือนระบบปิด ทำการบันทึกผลการทดลองจากการเจริญเติบโตของเชื้อ Erwinia tracheiphila และบันทึกการเจริญเติบโตของบวบงู โดยวัดดัชนีการงอกของเมล็ด ความสูงลำต้น ความยาวของใบ จำนวนและขนาดของดอก จำนวนและขนาดของผล และเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิว