การพัฒนาอิฐบล็อคมวลเบาที่เสริมแรงด้วยซังขนุนและใยหญ้าคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตคุณ วัฒนมงคลศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำเป็นอิฐบล็อกนั้นมีความสำคัญมากต่องานก่อสร้างเกือบทุกชนิด แต่อิฐที่ผลิตส่วนใหญ่มีน้ำหนักมาก เมื่อทำให้น้ำหนักเบาลงก็ต้องแลกกับความแข็งแรงที่ลดลง ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะทำอิฐบล็อกมวลเบาที่เสริมแรงด้วยซังขนุนและใยหญ้าคา เพราะมีซังขนุนมีความแข็งแรงและใยหญ้าคามีคุณสมบัติในการกันความร้อนสูง โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนการผสมของซังขนุนและใยหญ้าคาในการทดสอบสมบัติทางกายภาพด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่มีผลลัพธ์ดีที่สุดเพื่อนำมาเสริมแรงกับอิฐบล็อกมวลเบา