การทำขนมBreadsticksจากแป้ง ข้าวโพดและแป้งถั่วเหลืองแทนการใช้แป้งสาลี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สาริศา บุตรดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตยา จุ้ยเตย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน