การศึกษาความเป็นไปได้และประสิทธิภาพการย่อยสลายอนุภาคไมโครพลาสติกของเคย (Euphausiacea)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา ทัลวัลลิ์, ปุณิกา ทรัพย์แต่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน มีการรายงานการเพิ่มขึ้นจำนวนมากของการปนเปื้อนของเม็ดไมโครพลาสติกที่เกิดจากการย่อยสลายตัวตามธรรมชาติของพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อเม็ดไมโครพลาสติกเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ หรือ ทะเล เม็ดไมโครพลาสติกจะลอยตัวอยู่บนผิวน้ำ เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำ ทำให้ปะปนกับแพลงก์ตอนที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ และเข้าสู่สายใยอาหารโดยปลาหรือสัตว์ที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร และได้มีการรายงานจำนวนมากถึงการสะสมของเม็ดไมโครพลาสติกในสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์ อันตรายอีกประการหนึ่งของเม็ดไมโครพลาสติกคือการปลดปล่อยสารพิษที่มีส่วนประกอบของไมโครพลาสติกหรือสารที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของพลาสติก ที่พบว่ามีอันตรายสูงมาก เนื่องจากเม็ดไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสมากเมื่อเทียบกับพลาสติกใหญ่ ปัจจุบันการกำจัดไมโครพลาสติกออกจากระบบนิเวศนั้นทำได้ยาก และมีความเป็นไปได้ต่ำเนื่องจากขนาดอนุภาคที่เล็กเกินไปจนไม่สามารถใช้วิธีกำจัดด้วยวิธีการกรองที่นิยมใช้กันได้อย่างแพร่หลาย และจากการศึกษาพบว่ากุ้งเคยแอตแลนติก (Euphausia superba) มีความเป็นไปได้ในการย่อยสลายพลาสติก ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการย่อยสลายไมโครพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน (Polyethylene) ให้มีขนาดเล็กลงได้โดยใช้เคยที่สามารถพบได้บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และประสิทธิภาพการย่อยสลายอนุภาคไมโครพลาสติกพอลิเอทิลีน (Polyethylene) ของเคย