การพัฒนาไบโอพลาสติกจากเกล็ดปลาที่เหลือทิ้งเพื่อนำไปใช้เป็นสารต้นแบบในการผลิตวัสดุทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลากร อัศวณิชชากร, นภิสรา กลิ่นขจร, ไพลิน จิระโต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวรรธน์ สุทะณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในแต่ละปีมีขยะอินทรีย์เหลือทิ้งเป็นปริมาณมากขึ้น ที่มาจากอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปสัตว์ ธุรกิจการผลิตอาหารทะเล ฯลฯ เช่น เกล็ดปลา ที่มักนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งมีมูลค่าต่ำ หรือถูกทิ้งเป็นขยะที่ไม่ได้นำไปใช้ประ โชชน์ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และทำให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ขยะที่เป็นปัญหาต่อโลกทุกๆ ปี คงหนีไม่พ้นขยะพลาสติก ซึ่งบางชนิดย่อยสลายได้ยาก บางชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้ หนึ่งในนั้นคือขยะพลาสติกทางการแพทย์ คณะผู้จัดทำได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้จึงได้สนใจศึกษาแล้วพัฒนาพลาสติกจากเกล็ดปลาเพื่อใช้เป็นสารต้นแบบในการผลิตวัตถุทางการแพทย์ที่สามารถย่อยสลายได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก เพิ่มมูลค่าให้แก่เกล็ดปลาที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม