การพัฒนาไฮโดรเจลจากน้ำลอกกาวไหมที่ใช้เป็นวัสดุคลุมหน้าดินที่สามารถช่วยชะลอการสลายตัวของปุ๋ย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภิสรา กลิ่นขจร, ชลากร อัศวณิชชากร, ฐปนน ตั้งกมลสถาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวรรธน์ สุทะณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการนิยมปลูกพืชไม้กระถางและมีการพัฒนาเมืองไปอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงมีการรณรงค์ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามตึกอาคารคอนโดมิเนียม ศึกษาปัญหาพบว่าส่วนมาก เป็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนดินเติมปุ๋ยและเติมน้ำ ดินต้องการอินทรีย์วัตถุ ทำให้ทำให้มีสารอาหารมาก หากถูกชะล้างจะทำให้เกิดการขาดสารอาหารฉะนั้นเกษตรกรจึงต้องหมั่นเติมสารอินทรีลงในวัตถุอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับปัญหาที่พบและได้นำมาศึกษาในเรื่องของปุ๋ยสูตร 15- 15- 15 และศึกษาในเรื่องของไฮโดเจลที่ช่วยอุ้มน้ำภายในดิน ช่วยให้มีความชุ่มชื้นและมีส่วนช่วยในการชะลอตัวการสลายตัวของปุ๋ย