การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อแปลภาษาพื้นเมืองภาคเหนือด้วยเทคนิค NLP

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัญญา แก้วมูล, พลวรรธณ์ ชันคุปต์, มิ่งพิมุขข์ พลเมืองดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อแปลภาษาพื้นเมืองภาคเหนือด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มีเป้าหมายในการจัดหาแหล่งแปลภาษาพื้นเมืองภาคเหนือที่สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เพื่อการเรียนรู้ภาษาเหนือด้วยการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการแปลภาษาเหนือด้วย การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ในระหว่างการพัฒนานี้ เราพบว่าประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ ขึ้นอยู่กับความหลากหลายและคุณภาพของข้อมูลที่เราใช้ในการฝึกอบรมปัญญาประดิษฐ์

เราสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อแปลภาษาพื้นเมืองภาคเหนือด้วยเทคนิค NLP มีเป้าหมายเพื่อใช้เพื่อจัดหาแหล่งที่เชื่อถือได้ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาเหนือ เช่นการเรียนรู้และการใช้ในสถานการณ์ชีวิตจริง เราดำเนินโครงการนี้โดยใช้เทคนิค NLP กับการดำเนินการฝึกอบรมของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของการพัฒนาโมเดลเพื่อแปลภาษาพื้นเมืองภาคเหนือด้วยเทคนิค NLP