การพัฒนาไมโครเเคปซูลวัสดุผสมพอลิเเลคติกเเอซิด/เส้นใยไคโตซานที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้เพื่อการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร คงบุญ, ณัฐวิชญ์ สุภักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา, มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมต่อการเอนเเคปซูเลชันสาร PLA ผสม ไคโต ซาน (2) เพื่อศึกษาวิธีอิมัลชันเเละระเหยตัวทําละลายในการเอนเเคปซูเลตพลาสติกชีวภาพ PLA เเละไคโตซาน (3) เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพเเละการย่อยสลาย ของไมโครเเคปซูลที่ได้จากวิธีการอิมัลชัน เอนเเคปซูเลชัน โดย นํา พลาสติกชีวภาพPLA ผสมไคโตซาน ในอัตราส่วน ในอัตราส่วน 100 : 0 , 90 : 10 , 80 : 20 , 70 : 30 และ 60 : 40 %w/w มาเอนแคปซุเลชันเพื่อขึ้นรูปเป็นปุ๋ยนาโนใน P(VA-co-VAc) อิมัลซิฟายเออรที่สามารถปรับเปลี่ยน %HD ที่ สังเคราะห์ได้จาก PVAC จากนั้น นําผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในดิน วิเคราะห์ลักษณะสัณฐาน วิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) และทดสอบ ความสามารถในการละลายโดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการละลาย นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์คุณสมบัติและบันทึกผล