การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์สำหรับการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสกสรรค์ แคนลา, พนมไพร บุญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำไฮโดรเจลด้วย พอลิไวนิลแอลกอฮอล์และแป้งมันสำปะหลัง 2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำไฮโดรเจลด้วย พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ , แป้งมันสำปะหลังและเจลาติน 3) ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮโดรเจล ดิน และพีทมอสที่ผลต่ออัตราการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดยางพารา ในการทดลองครั้งนี้เป็นการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ต่อเจลาตินและแป้งมันสำปะหลัง ที่มีผลต่อการขึ้นรูปของแผ่นไฮโดรเจลได้ดีที่สุด และสามารถดูดซึมน้ำได้มากที่สุด รวมถึงการใส่แร่ธาตุลงในแผ่นไฮโดรเจลเพื่อช่วยในการงอกและเจริญเติบโตของเมล็ดได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นสารที่ชะลอการปลดปล่อยแร่ธาตุไม่ให้มากเกินไปซึ่งทำให้พืชไม่ตาย โดยการทดลองนี้ได้นำเมล็ดยางพารามาใช้ในการทดลองแทนพืชชนิดอื่นๆ เนื่องจากเมล็ดของยางพารามีเปลือกหนา รวมทั้งต้องมีการควบคุมปัจจัยต่างๆมากมายเพื่อให้มีการงอกและเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ การทดลองครั้งนี้จะสรุปผลการทดลองและดูอัตราการงอกของราก ความยาวราก โดยจากการทดลองสรุปผลได้ว่าสัดส่วนของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และแป้งมันสำปะหลังที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปของแผ่นไฮโดรเจลคืออัตราส่วน 2.40: 0.60 และ อัตราส่วนที่เหมาะสมกับการทำแผ่นไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ต่อแป้งมันสำปะหลังต่อเจลาตินคือ 2.40:0.60:0.25 เมื่อนำไปทดสอบปลูกไฮโดรเจลที่มีอัตราส่วนของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ต่อแป้งมันสำปะหลังต่อเจลาตินอัตราส่วน 2.40:0.60:0.25 มีการเจริญเติบโตของรากเฉลี่ย 3.35 เซนติเมตร ซึ่งพบว่ามีความยาวมากที่สุดเมื่อเทียบกับสูตรอื่นๆ จึงสามารถสรุปได้ว่าไฮโดรเจล มีส่วนผสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ต่อแป้งมันสำปะหลังต่อเจลาตินคือ 2.40:0.60:0.25 สามารถช่วยในการงอกของเมล็ดและนำมาใช้ทดแทนดินได้