การพัฒนาแผ่นดูดซับคราบน้ำมันจากไส้หญ้าปล้องไฮมีนาซีนโดยผ่านกระบวนการดัดแปรความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรญา สมบูรณ์, รุจิรดา ศรีโฉม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำได้จัดทำและพัฒนาแผ่นดูดซับคราบน้ำมันจากไส้หญ้าปล้องไฮมีนาซีน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการขึ้นรูปแผ่นดูดซับคราบน้ำมันจากหญ้าปล้องไฮมีนาซีนร่วมกับสารเพื่มความแข็งแรง

และเพื่อศึกษาผลของการดัดแปรไส้หญ้าปล้องด้วยความร้อนและเปรีบเทียบกับชนิดที่ไม่ได้ดัดแปรด้วยความร้อน โดยศึกษาผ่านวิธีการดัดแปรความร้อน และนำไปขึ้นรูปแผ่นดูดซับโดยการเติมสารพอลีเอทิลีนเพิ่อเพิ่มความแข็งแรง และทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับคราบน้ำมัน