การสกัดไฟโคไซยานินจาก Spirulina sp. เพื่อใช้ทดสอบแอมโมเนียในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร สุขสลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุสุมา เชาวลิต, ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอมโมเนียเป็นตัวแปรคุณภาพน้ำอย่างหนึ่งที่มักปรากฏอยู่ในเอกสารเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเสมอ ซึ่งถ้าหากขาดการจัดการที่ดีในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่น แอมโมเนียสะสมถึงระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้ ทำให้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำเป็นต้องมีการตรวจระดับความเข้มข้นของแอมโมเนียในแหล่งน้ำเสมอ โดยทางชุดตรวจแอมโมเนียในแหล่งน้ำในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอีกหลายปัจจัย เช่น ราคาเมื่อเทียบกับปริมาณทีจำเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน เป็นต้น ทางผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า(Spirulina sp.) ซึ่งเป็น Cyanobacterium สกุลหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็น เซลล์ทรงกระบอกหลายเซลล์เรียงต่อกันเป็นเส้นสายตรง หรือขดเป็นเกลียว หรือ เป็นวง ไม่มีกิ่งก้าน ซึ่งในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงในอุตสาหกรรมมากขึ้นจึ่งต้องการเพิ่มมูลค่า โดยนำมาสกัดสารไฟโคไซยานิน ซึ่งคือรงควัตถุสีน้ำเงินซึ่งได้จากการสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเรืองแสงได้และสามารถละลายน้ำได้ดี จากนั้นจะนำสารสกัดไฟโคไซยานินมาพัฒนาเป็นชุดทดสอบปริมาณแอมโมเนียในน้ำ โดยเมื่อหยดสารสกัดไฟโคไซยานินลงในแอมโมเนียต่างความเข้มข้น จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีที่แตกต่างกัน เสมือนเป็นสารอินดิเคเตอร์วัดปริมาณแอมโมเนียในน้ำ และชุดทดสอบปริมาณแอมโมเนียในน้ำจากสารสกัดไฟโคไซยานินยังมีราคาที่ถูกกว่า และส่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เมื่อเทียบกับชุดตรวจแอมโมเนียในน้ำตามท้องตลาด ซึ่งจะส่งผลดีอย่างมากต่อผู้ที่ต้องการใช้ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำ อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น