การสกัดสารแทนนินจากใบหม่อนเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทสัณห์ ธามปภา, ชวัลลักษณ์ ไกรนุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันน้ำเน่าเสียยังเป็นปัญหาที่พบได้ในปัจจุบันซึ่งน้ำเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจึงได้มีการนำน้ำเน่าเสียเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่โดยการบำบัดน้ำเสียและสารแทนนินมีคุณสมบัติในการตกตะกอนโปรตีน อีกทั้งมีคุณประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย สารแทนนินสามารถพบได้ง่ายจากพืช ซึ่งใบหม่อนเป็นพืชที่สามารถหาได้ง่ายและยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านนี้ จึงเลือกใช้สารแทนนินที่ได้มาจากใบหม่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียภายในแหล่งน้ำต่างๆ ให้กลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำการสกัดสารแทนนินจากใบหม่อนสองวิธี คือ การสกัดด้วยตัวทำละลาย และ การใช้ความร้อนในการสกัดเพื่อดูว่าวิธีใดให้สารสกัดแทนนินที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่สุด