การพัฒนาสมบัติบางประการของไบโอโฟมเสริมเส้นใยตาลโตนดและเส้นใยมะพร้าว เสริมสารหน่วงการติดไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิตา นาชัย, พงษธร อุ่นรัตน์, สุวิพร เครือมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภัค ชูวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้คนที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟมกันอย่างฟุ่มเฟือยเนื่องด้วยเป็นสิ่งที่ใช้งานได้สะดวกสบายแต่ผู้คนกลับไม่คำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้งานที่ตามมาโดยเฉพาะในปีพ.ศ.2559มีขยะพลาสติกและโฟมเกิดขึ้น ประมาณ 3ล้านตัน เฉลี่ยประมาณ 8,400ตันต่อวันโดยกระบวนการทำลายส่วนใหญ่เป็นการนำไปฝังกลบรวมกับ

ขยะมูลฝอยทั่วไปซึ่งใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานกว่าขยะประเภทอื่นๆทั้งนี้ขณะที่พลาสติกและโฟมย่อยสลายมีการรั่วไหลของสารเติมแต่งหรือสารประกอบที่เป็นพิษที่ใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย