การพัฒนาและจัดทำชุดข้อมูลภาพ ลายมือภาษาไทย และเพิ่มปริมาณของชุดข้อมูลด้วย เทคนิค Data Augmentation ร่วมกับ Generative adversarial networks

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ มารยาท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต ธรรมขันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้ เป็นโครงงานที่สร้างชุดข้อมูลรูปลายมือ ภาษาไทย กอ ไก่ ถึง ฮอ นกฮูก และ ตัวเลขทั้งตั้งแต่ 0 ถึง 9. มีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน 1.) ใช้แบบฟอร์มบนกระดาษให้อาสาสมัครเขียนตัวอักษรทั้งหมดที่เราต้องการ 2.) ทำการ Data Augmentation โดยใช้วิธีการในการปรับแต่งรูปภาพทั่วไป 3.) ทำการนำข้อมูลตั้งต้นที่ได้ไปศึกษากับ Generative Adversarial Networks (GANs) โดยศึกษากับสถาปัตยกรรมต่างประกอบไปด้วย Conditional GAN (CGAN), Auxiliary Classifier GAN (ACGAN), Semi-Supervised GAN (SGAN), และ Information Maximizing GAN (InfoGAN). จากนั้นจึงนำผลของการฝึกฝนที่ได้จาก GANs ต่างๆไปทดสอบกับ Metric ประกอบไปด้วย Inception Score (IS) และ Fréchet Inception Distance (FID) เพื่อหาสถาปัตยกรรมของ GANs ที่ดีที่สุด