การพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลจากไคโตซานผสมสารสกัดแทนนินจากใบแคแสดเพื่อปิดปากแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ นิโรจน์, ณัฐทิตา ปีอาทิตย์, จีราภรณ์ สมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ทำการพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลจากไคโตซานผสมสารสกัดแทนนินจากใบแคแสดเพื่อปิดปากแผล แผ่นไฮโดรเจลถูกเตรียมขึ้นโดยใช้เจลาตินที่มีอัตราส่วนของไคโตซาน:กลีเซอรอล:พอลิไวนิลแอลกอฮอล์:พอลิซอร์เบต 80 เท่ากับ 3 : 7.5 : 4.5 : 0 กรัม ดังนี้ เตรียมสารละลายไคโตซานที่ความเข้มข้น 2% w/v ในสารละลายกรดไกลโคลิกเข้มข้น 1% w/v โดยผสมกรดไกลโคลิก ปริมาณ 1.5 กรัมลงในน้ํากลั่นปริมาตร 150 มิลลิลิตร จากนั้นนําไคโตซาน 3 กรัมผสมลงไปในสารละลายกรดไกลโคลิกที่เตรียมไว้และกวนด้วยเครื่องกวนผสมสารเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (25°C) หลังจากนั้นทําการเตรียมสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 4.5 กรัม จากนั้นนําไปผสมในน้ํากลั่นปริมาตร 75 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 95°C เป็นเวลา 30 นาทีนําสารละลายทั้งสองส่วนมาผสมเข้าด้วยกัน และทําการเติม กลีเซอรอล 7.5 กรัม จากนั้นทําการกวนผสมที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อผสมเสร็จ แบ่งสารละลายส่วนหนึ่งไปมาวัดค่า pH และนําสารละลายที่เหลือ ใส่หลอด centrifuge และนําไปเข้าเครื่องหมุนเหวี่ยง ที่ความเร็วรอบ 4000 rpm เป็นเวลา 10 นาทีเพื่อไล่อากาศในสารละลายออก จากนั้นเทสารละลายปริมาณ 50 กรัม ลงในถาดเพาะเชื้อจํานวน 3 ถาดต่อสูตร แล้วนําไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยนําออกมาชั่งน้ําหนักทุกๆ 3 ชั่วโมง เพื่อหาเวลาในการทําแห้ง จากนั้นลอกเอาไฮโดรเจลที่แห้งแล้วออกจากจานเพาะเชื้อ (ปิยฉัตร วัฒนชัย, 2560) แล้วเตรียมสารสกัดแทนนินจากใบแคแสดโดยทําการปั่นใบแคแสดอบแห้งและใช้เอทานอลเข้มข้นร้อยละ 10, 25, 50, 75, และ 95 ตามลำดับ เป็นตัวทําละลาย นําไปทดสอบการมีอยู่ของสารแทนนินด้วยสารละลายเฟอร์ริคคลอไลด์ (FeCl3)และเจลาติน แล้ววิเคราะห์หาปริมาณสารแทนนินตามวิธีของ ปาริชาติ พจน์ศิลป์ และคณะ (2561) ดังนี้ เจือจางสารที่สกัดได้ 1000 เท่า ด้วยน้ำกลั่น ปิเปตสารที่สกัดได้ปริมาตร 0.20 มิลลิลิตร ลงใน หลอดทดลอง เติมน้ำปริมาตร 2.50 มิลลิลิตร เติมสารละลายโฟลิน-ซิโอเคลทูรีเอเจนต์ ปริมาตร 0.20 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตปริมาตร 2 มิลลิลิตร นำไปเขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดนาน 60 นาที นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี – วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 760 นาโนเมตร นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ในแต่ละตัวอย่างไปเทียบหาปริมาณสารแทนนินกับกราฟมาตรฐานของกรดแทนนิก