เครื่องเก็บขยะชายหาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรสุดา หิรัญ, พิชฎา เสือณรงค์, ปิยาพัชร จันทรโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องเก็บขยะชายหาด มีแนวคิดมาจากการที่ได้สังเกตเห็นถึงขยะบนชายหาดในประเทศไทยที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โครงงานนี้วัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเก็บขยะชายหาดโดยใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องเก็บขยะชายหาด และเพื่อเปรียบเทียบความรวดเร็วในการเก็บขยะด้วยเครื่องเก็บขยะบนชายหาด กับการเก็บขยะชายหาดแบบปกติสมาชิกในกลุ่มจึงได้ริเริ่มออกแบบเครื่องเก็บขยะ ชายหาด ที่สามารถทุ่นแรง และระยะเวลาในการเก็บขยะชายหาด หลังจากการศึกษาการทำงานของเครื่องเก็บขยะชายหาด เมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบปกติ พบว่า การใช้เครื่องเก็บขยะชายหาด สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเก็บขยะชายหาดลง นอกจากนี้ยังช่วยหุ่นแรงในการเก็บอีกด้วย และจากการศึกษาประสิทธิภาพในการการทำงานและการกรองของเครื่องเก็บขยะชายหาดพบว่าในการกรองสามารถทำได้อย่างดีโดยวัดจากการที่นำเครื่องเก็บขยะชายหาดมาทดสอบการทำงาน โดยเก็บและกรองขยะดามปริมาณที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถทำงานด้านการกรองได้สมบูรณ์ถึงร้อยละ 98.87 และเมื่อวัดความรวดเร็วในการใช้เครื่องเก็บขยะบนชายหาด กับการเก็บขยะชายหาดแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยของเวลาในการใช้เครื่องเก็บขยะบนชายหาดน้อยกว่าการเก็บขยะชายหาดแบบปกติเป็นนัยสำคัญ