เครื่องอบความร้อนโดยการเหนี่ยวนำความร้อนที่มีผลต่อความชื้นของถุงเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัณฑ์อเนก กุณฑียะ, กิตติธัช จันทรเดช, คณิศร พานิชผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณพล มณีพงษ์, ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องอบความร้อนโดยการเหนี่ยวนำความร้อนที่มีผลต่อความชื้นของถุงเท้า

Induction heater machine the effects moisture of socks

นายกัณฑ์อเนก กุณฑียะ

Khananaek Kunteeya

นายกิตติธัช จันทรเดช

Kittitouch Chaotradej

นายคณิศร พานิชผล

Kanisorn Panichphol

อาจารย์ ญาณกร โชคประเสริฐ

Master Yannakorn Chokprasert

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาว่า หลักการเหนี่ยวนำความร้อน (Induction heating)

ของขดลวดทองแดงกับแท่งโลหะมีผลต่อการแห้งของถุงเท้า 2.เพื่อศึกษาว่าจำนวนขดลวงดทองแดงบนแท่งโลหะมีผลต่อการเหนี่ยวนำความร้อนที่ทำให้ถุงเท้าแห้ง 3.เพื่อศึกษาว่าปริมาณกระแสไฟฟ้า(A)ที่ส่งผ่านขดลวดทองแดงมีผลต่อการเหนี่ยวนำความร้อนที่ทำให้ถุงเท้าแห้งโดยใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เรียก “กล่องอบความร้อน” ซึ่งเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์คือ การเหนี่ยวนำความร้อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ถุงเท้ายี่ห้อ AIIZ free-size โดยใช้ความชื้นเป็นเกณฑ์ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 18 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เครื่องวัดความชื้น แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำผลการทดลอง เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยของการทดลอง

ผลการวิจัยพบว่า 1.หลังการทดลอง การเหนี่ยวนำความร้อนสามารถทำให้ถุงเท้าแห้งได้ 2.หลังจากการทดลองจำนวนขดทองแดงที่มากกว่า ทำให้เวลาที่ทำให้ถุงเท้าแห้งได้ดีกว่าอันที่ใช้ขดลวดทองแดงน้อบกว่า เมื่อใช้เวลาที่เท่ากัน 3.หลังการทดลอง ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มากกว่าทำให้ถุงเท้าแห้งได้ดีหว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าในเวลาที่เท่ากัน

นายกิตติธัช จันทรเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียน smte โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

tel.061-2271520

อาจารย์ญาณกร โชคประเสริฐ บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Tel. 062-5626558