เครื่องเก็บไมโครพลาสติกชายหาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานตี เถาวัลย์, ซิซีเลีย เฮลส์วิค, ณภัทร อึ่งทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องเก็บไมโครพลาสติกชายหาด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างคือ เพื่อลดปริมาณขยะไมโครพลาสติก ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด และเพื่อเเยกไมโครพลาสติก ออกจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้จัดทำจึงพัฒนาตัวเครื่องเก็บไมโครพลาสติกชายหาด โดยใช้เม็ดโฟมซึ่งเป็นพลาสติกจำพวก PS ในการทดลอง เนื่องจากเม็ดโฟมสามารถควบคุมขนาดได้ จึงทำให้การทดลองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะใช้กล่องพลาสติกเเข็งในการนำมาสร้างตัวเครื่องจำลอง โดยทางผู้จัดทำได้แบ่งตัวกล่องออกเป็นสามส่วนเพราะจะทำให้ตัวเครื่องมีการทำงานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยอิงจากหลักการโมเม้นต์ความเฉื่อยที่ต่างกันของวัตถุ ผลจากการศึกษา พบว่าตะแกรงสำหรับกรองทรายออกเอียง 5 องศาสามารถกรองทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และใช้เวลาในการลำเลียงไมโครพลาสติกและหินมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการลำเลียงไมโครพลาสติกและหินเป็น 15.12 วินาที และยังพบอีกว่าความแรงของลมจากการเป่าของท่อที่ฐานมีผลต่อการแยกไมโครพลาสติก โดยการเปิดวาล์วตัวที่ 1 เพียงครึ่งเดียว และเปิดวาล์วตัวที่ 2 กับวาว์ตัวที่ 3 เต็มที่ จะสามารถแยกไมโครพลาสติกออกจากหินได้ดีที่สุดคือ 80% นอกจากนี้การแยกไมโครพลาสติกด้วยน้ำ มีประสิทธิภาพมากกว่าการแยกด้วยลม กล่าวคือการแยกด้วยน้ำสามารถแยกไมโครพลาสติกได้ 100% และการแยกไมโครพลาสติกด้วยลมสามารถแยกไมโครพลาสติกออกมาได้มากสุด 80% แต่ในด้านของกระบวนการทำงานสามารถพบได้ว่าการแยกไมโครพลาสติกด้วยลมมีกระบวนการทำงานที่สะดวกและรวดเร็วกว่าและยังทำให้ตัวเครื่องสามารถพกพาได้สะดวก