โอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัสนัย สุขขี, พิชญ์พงศ์ เพ็งพาจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย ขันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โอเอซิส หรือFloral Foam เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานดอกไม้และตกแต่งสวนสาธารณะ มักผลิตจากโพลิเมอร์พื้นฐาน โดยมีความสามารถในการรักษาความสดของดอกไม้และช่วยในการจัดวางดอกไม้ให้สวยงาม อย่างไรก็ตาม โฟมดอกไม้มักถูกวิจารณ์เนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการนำเข้าของวัสดุพลาสติก หลายคนกำลังสนใจในการพัฒนาวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยการใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายหรือทำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบและข้อดี-ข้อเสียของโฟมดอกไม้ และความสนใจในวัสดุทดแทนจะช่วยให้เข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน