การศึกษาสมบัติและการทดสอบประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันจากพืชท้องถิ่นในการสังเคราะห์ลิโปโซมเพื่อใช้ในทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกฤตา โกเสนตอ, สุจีรา กันทะเตียน, ปิยธิดา ใจบั้งเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร, นาถยา อุตมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ลิโปโซม (liposome) เป็นสารไขมันที่ถูกนำมาใช้ในการขนส่งสารในทางเวชสำอาง โดยผลิตมาจากน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช ซึ่งปัจจุบันต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสกัดและทดสอบสมบัติของน้ำมันจากเมล็ดพืชท้องถิ่นในการสังเคราะห์ลิโปโซมเพื่อใช้ในทางเวชสำอาง โดยทำการสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืชในท้องถิ่น 3 ชนิด คือ กระบก (Irvingia malayana) ถั่วดาวอินคา (Plukenetia volubilis) และหูกวาง (Terminalia catappa) โดยใช้เฮกเซนเป็นตัวทำละลาย มาวิเคราะห์ร้อยละของผลผลิต จุดหลอมเหลว กลิ่น สีของน้ำมัน ความเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ความหนืด ปริมาณกรดไขมันอิสระและปริมาณฟอสฟอรัสของน้ำมันที่ได้ จากนั้นนำน้ำมันที่ได้ในแต่ละชุดการทดลองมาสังเคราะห์ลิโปโซม แล้วทำการวิเคราะห์สมบัติของลิโปโซมที่สังเคราะห์ขึ้นในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการกักเก็บสารของลิโปโซม โครงงานนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำเมล็ดพืชในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดการนำเข้าลิโปโซมและสารเวชสำอางได้อีกทางหนึ่ง