การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติเคลือบฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเยื่อฟางข้าวร่วมกับสารสกัดสมุนไพร เพื่อยับยั้งโรคเน่าในลองกอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เถลิงศักดิ์ ฉิมสุด, มานะ วันณิภากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลองกองเป็นผลไม้ที่ได้รับความสนใจจำนวนมาก แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองจะพบเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเชื้อราเหล่านั้นจะทำให้ผลลองกองเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มลุกลามจากขั้วจนผลผลิตลองกองลดลง สารสกัดพืชที่นำมาใช้ในการยับยั้งเชื้อราในการทดลองนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ ใบพลู ใบฝรั่ง และผิวมะกรูด โดยนำมาทดสอบด้วยเทคนิค Poison food technique พบว่าสารสกัดจากใบพลูที่สกัดด้วยเอทานอล 95% มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุด ซึ่งความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดที่ยับยั้งได้คือ 50 mg/ml และมีการนำเส้นใยมะพร้าวมาผสมกับแป้งมันสำปะหลัง แล้วนำไปอัดด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิกแบบโยก เพื่อนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ หลังจากนั้นนำฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีลักษณะเป็นแผ่นสีใสมาเคลือบกับบรรจุภัณฑ์โดยแตกต่างกันไป 3 สูตร อ้างตามค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สารสกัดสามารถยับยั้งได้ และนำไปทดสอบชิ้นส่วนโดยการวางชิ้นส่วนลงบนจานเพาะเชื้อ อีกทั้งนำสูตรที่ดีที่สุดไปทดสอบบรรจุภัณฑ์ในการต้านเชื้อรา