การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังที่เสริมแรงด้วยเยื่อฟางข้าวและไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรานิษฐ์ บัวระพา, กฤตสิรินทร์ เพ็งภูดาษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากฟางข้าวพบว่า การแช่ในสารละลาย โทลูอีนในน้ำอัตราส่วน 2:1 โดยปริมาตร ระยะเวลา 18 ชั่วโมง สามารถสกัดไขมันได้ 1.75 % และการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 % pH 12 เป็นเวลา 18 ชั่วโมง สามารถสกัดโปรตีนได้ 0.677 % ส่วนการฟอกสีใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 25 % เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ให้สีที่ดีที่สุด เซลลูโลสที่สกัดได้ มีปริมาณความชื้น โปรตีน เถ้า และเยื่อใยมากกว่าเซลลูโลสทางการค้า แต่มีปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่า และมีหมู่ฟังก์ชันหลัก คือ มีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล ไฮโดรคาร์บอนคาร์บอนิล และอีเทอร์ เมื่อนำไปใช้ในการเสริมความแข็งแรงให้กับฟิล์มชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังร่วมกับสารละลายไคโตซาน จากการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของสารละลายแป้งมันสำปะหลัง สารละลายไคโตซาน ปริมาณเซลลูโลสจากฟางข้าวและปริมาณสารเติมแต่งพลาสติกไซเซอร์มีผลต่อคุณภาพของฟิล์ม และฟิล์มที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลังความเข้มข้น 10 % ที่เสริมแรงด้วยสารละลายไคโตซานความเข้มข้น 4 % ในอัตราส่วน 1 : 1 เติมสารเสริมแรงเซลลูโลสจากฟางข้าว 3.5 กรัม เติมแต่งด้วยพลาสติกไซเซอร์กลีเซอรอล 10 % ของน้ำหนักแป้ง จะทำให้ได้ฟิล์มที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ได้ดีที่สุด โดยฟิล์มที่ได้จะมีค่า Tensile Strength เท่ากับ 54.23±1.92 (N/mm2) ค่า Elongation 20.83±1.58 % มีความหนา 0.21 ± 0.02 mm เปอร์เซ็นต์การละลายน้ำ 18.69± 1.74 และอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ 1.5432×10-8 gm-1s-1Pa-1 ซึ่งมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ห่อลูกอมกะทิเปรียบเทียบกับการห่อด้วยกระดาษไขและไม่ห่ออะไรเลย พบว่า ค่าความชื้นของลูกอมกะทิในช่วงของการเก็บรักษามีค่าใกล้เคียงกันอยู่ระหว่างร้อยละ 1.11 -2.13 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการจัดเก็บเช่นเดียวกับปริมาณน้ำอิสระ (aw) ส่วนค่าเปอร์ออกไซด์ของลูกอมกะทิที่ห่อด้วยฟิล์มที่พัฒนาขึ้นมีค่าใกล้เคียงกับลูกอมกะทิที่ห่อด้วยกระดาษไข แต่ลูกอมกะทิที่ไม่ห่อจะมีค่าเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้นมากกว่า