การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติเคลือบฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเยื่อฟางข้าวร่วมกับสารสกัดสมุนไพร เพื่อยับยั้งโรคเน่าในลองกอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เถลิงศักดิ์ ฉิมสุด, มานะ วันณิภากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันลองกองเป็นผลไม้ที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีสรรพคุณมากมาย แต่อย่างไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองมักพบเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรค ทำให้ผลผลิตของลองกองลดลง และเกษตรกรก็จะรายได้ลดลงตามไปด้วย ซึ่งสารสกัดจากพืชในประเทศไทยมีมากมายหลายชนิดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา ทางผู้จัดทำจึงนำใบพลู ใบฝรั่ง และเปลือกส้มโอมาเคลือบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเยื่อฟางข้าว เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเน่าในลองกอง และช่วยยืดอายุในการวางขายลองกองอีกด้วย