สารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งและชันโรงเคลือบผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยับยั้ง เชื้อรา Collectotrigum ที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรกโนส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมย์ลดา เส่งย่อง, พัชรพร โมฬี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดพรอพอลิสที่มาจากแหล่งที่มาที่ต่างกันต่อประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคแอนแทรกโนส ประสิทธิภาพของสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งและชันโรงที่มาจากตัวทำละลายแตกต่างกันในการเคลือบผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยับยั้งโรคแอนแทรกโนสและเพื่อจัดทำสารเคลือบผลไม้จากพรอพรอลิสจากผึ้งและชันโรงเคลือบผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว โดยขั้นตอนการทดลองได้มีการสกัดสารพรอพอลิสจากผึ้งและชันโรง ด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ เอทานอล เมทานอล อะซิโตน โดยแบ่งสารสกัดเป็น 2 วิธี คือ สกัดโดยการเขย่าเป็นวงกลมด้วยเครื่องเขย่าและสกัดโดยการกวนด้วยเครื่องกวน ทำการเลี้ยงเชื้อรา Collectotrichum โดยแยกจากผักผลไม้ที่มีอาการของโรคจากท้องตลาดด้วยวิธี direct transfer ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดพรอพอลิส และนำสารสกัดพรอพอลิสมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์สารเคลือบผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยับยั้งโรคแอนแทรกโนส