สารสกัดฟีนอลิกจากกาแฟเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย staphylococcus Aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา ขำดำ, ธมน จิรวงศ์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบว่า ประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 89.82 และ 108.13 ต่อประชากรแสนคนในปีพ.ศ.2564 และปีพ.ศ.2565 ตามลำดับ รวมถึงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีพ.ศ.2566 มีอัตราผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 9.35 ต่อประชากรแสนคน โดยส่วนใหญ่พบที่สถานศึกษาในประชากรอายุ 5-9 ปี ตามมาด้วยความกังวลของผู้ปกครองต่อบุตรหลาน สาเหตุหนึ่งของโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากแบคทีเรียสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีรูปร่างกลม พบได้ในอากาศ ฝุ่นละออง ผิวหนัง และบาดแผล ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ชนิด intoxication จากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ enterotoxin ที่เชื้อสร้างขึ้น รวมถึงทำให้เกิดฝี แผลพุพองและการติดเชื้อหลังผ่าตัด จากการรวบรวมข้อมูลของคณะผู้จัดทำพบว่าสารฟีนอลิกมีผลกระทบต่อเซลล์แบคทีเรีย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ ซึ่งจะสามารถพบสารประกอบฟีนอลิกได้ในธัญพืช หรือพืชเครื่องดื่ม คณะผู้จัดทำจึงเลือกสกัดสารฟีนอลิกจากกาแฟด้วยเอทานอลและน้ำ เพื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ด้วยวิธี Agar well diffusion