สารยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชจากผลไม้ไซเดอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัคริมา ใจสมุทร, บัวบูชา รัตนบุรี, แทนฝัน คงศร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชจากผลไม้ไซเดอร์ทั้ง4ชนิด ได้แก่ แอปเปิล มะม่วง สับปะรด และมังคุด ซึ่งเป็นผลไม้ที่สามารถหาได้ง่ายและราคาถูก โดยมีการนำผลไม้ข้างต้นมาผ่านกระบวนการเพื่อนำมาผลิตเป็นไซเดอร์แล้วหลังจากนั้นจึงเติมน้ำยาล้างจานในปริมาณ7กรัมลงในไซเดอร์จากผลไม้ทั้ง4ชนิดเพื่อทำการลดค่าความเป็นกรดของไซเดอร์และสามารถนำมาใช้กับพืชได้อย่างปลอดภัย ขั้นตอนต่อไปจึงนำไซเดอร์แต่ละชนิดมาผสมกับน้ำกลั่นเพื่อทำการเจือจางในอัตราส่วน 10:90 กรัม และนำไปทดสอบกับชุดวัชพืชที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับทดลองรวมทั้งสิ้น15กระถางคือชุดที่ทดลองใช้กับสารยับยั้งจากผลไม้ไซเดอร์ทั้ง 4 ชนิด ๆ ละ 3 กระถางและชุดที่ทดลองใช้กับน้ำเปล่าทั้งสิ้น3กระถาง ทำการฉีดสารยับยั้งที่เตรียมไว้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน ผลปรากฏว่าสารยับยั้งจากแอปเปิลไซเดอร์มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นลำดับหนึ่งเนื่องจากสามารถลดปริมาณวัชพืชได้จนหมดสิ้นอย่างเห็นได้ชัด ลำดับที่สองคือสารยับยั้งจากมะม่วงและสับปะรดไซเดอร์ที่มีประสิทธิภาพปานกลางซึ่งมีผลใกล้เคียงกันอย่างมาก และลำดับสุดท้ายคือสารยับยั้งจากมังคุดไซเดอร์ จากผลการทดลองของสารยับยั้งทั้ง4ชนิดจะเห็นได้ว่าสารเหล่านั้นสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชและนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน