การพัฒนาไบโอฟิล์มเซลลูโลสรับประทานได้จากการหมัก scoby ในแต่ละอัตราส่วนด้วยสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษมา จันทร์มา, ณินทิรา พัฒนวิทย์, ภัณฑิลา ดำเดิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชวิมา จีนหมั้น, ปรีชา แซ่ผั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นฟิล์มบรรจุรับประทานได้เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic: SUP) คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาการพัฒนาไบโอฟิล์มเซลลูโลสรับระทานได้จากการหมัก Scoby ในแต่ละอัตราส่วนด้วยสับปะรด

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาการขึ้นรูปของ Scoby ที่ได้จากการหมักของสับปะรดในปริมาณที่แตกต่างกัน 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Scoby ที่ได้จากการหมักสับปะรดในปริมาณที่ แตกต่างกัน 3. เพื่อพัฒนาไบโอฟิล์มเซลลูโลสบรรจุอาหารจาก Scoby ที่ได้จากการหมักของสับปะรด การศึกษาในครั้งนี้ใช้สับปะรด น้ำและน้ำตาลในการหมัก โดยมีอัตราส่วน ดังนี้ 3:10:1, 4:10:1 และ 5:10:1 โดยมวลต่อมวล และใช้โซเดียมอัลจิเนตเป็นพลาสซิไซเซอร์ โดยจะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของไบโอฟิล์ม ด้วยการหาความหนาแน่น การหาค่าความทนต่อแรงดึงขาด และการตรวจสอบความสามารถในการละลายน้ำ เพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทดแทนการใช้พลาสติก