การพัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอที

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตย์อังกูร กาวิยะ, นับดาว คงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธิ์ นิลละออ, ธีรภัทร เสียมไหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางเราผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้านของอุปรณ์ไอทีและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ของทุกเพศทุกวัย ทางเราผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นปัญหานี้จึงทำการสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อเพื่อการใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างถูกค้องและปลอดภัน