การศึกษาเฉดสีและสมบัติเชิงกลของเส้นไหมที่ย้อมจากใบยางพารา โดยใช้สารส้ม จุนสีและสนิมเหล็กเป็นสารช่วยติดสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกนก กันนิดา, อรวรินทร์ ประภาเลิศ, อุษามณี ทองอ่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์, จิรารัตน์ เชื่อมกระโทก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉดสีและสมบัติเชิงกลของเส้นไหมที่ย้อมจากใบยางพารา โดยใช้สารส้ม จุนสีและสนิมเหล็กเป็นสารช่วยติดสี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเฉดสีทีเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้สารช่วยติดสีที่แตกแต่งกีนสามชนิดและศึกษาสมบัติเชิงกลของเส้นไหม คือการหาค่าแรงดึงสูงสุด ระยะยืด ณ จุดแรงดึงสูงสุด และค่ายังมอดูลัสของเส้นไหมที่ผ่านกระบวนการย้อมสีจากใบยางพารา โดยใช้สารส้ม จุนสีและสนิมเหล็กเป็นสารช่วยติดสี