การศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีของหญ้าตีนตุ๊กแกต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกาญจนา โพธิ์ทา, กรกฏ มาชาวนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล แสงทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีของหญ้าตีนตุ๊กแกต่อการงอกและ การเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด มีจุดประสงค์เพื่อ

  1. ศึกษาผลของสารสกัดจากหญ้าตีนตุ๊กแกต่อการงอกของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด

  2. ศึกษาผลของสารสกัดจากหญ้าตีนตุ๊กแกต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด

  3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการนำความรู้เกี่ยวกับการศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีของหญ้าตีนตุ๊กแกต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด ไปใช้กำจัดวัชพืช

การศึกษาเริ่มตั้งแต่การวางแผน การศึกษาเอกสาร การออกแบบการทดลอง การทดลอง และการเผยแพร่ การทดลองเริ่มจาก

1)การเตรียมสารสกัดจากหญ้าตีนตุ๊กแก

2)การทดสอบผลของการงอกของเมล็ดวัชพืชและพืชปลูกบางชนิดด้วยสารสกัดจากหญ้าตีนตุ๊กแก

3)การทดสอบผลการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิดด้วยสารสกัดจากหญ้าตีนตุ๊กแก

4)การสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการนำความรู้เกี่ยวกับการศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีของหญ้าตีนตุ๊กแกต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด ไปใช้กำจัดวัชพืช

5)สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย